Primena politike bezbednosti informacija ima za cilj kontrolisan i bezbedan pristup dokumentima, informacijama i prostorijama, kako zaposlenim licima, tako i korisnicima usluga privrednog društva COPTECH d.o.o. Svrha politike bezbednosti informacija je da zaštiti informacije kao vrednu imovinu privrednog društva od svih internih, eksternih, slučajnih ili namernih pretnji.

Ova Politika predstavlja okvir za uspostavljanje ciljeva bezbednosti informacija i obezbeđuje i garantuje:

  • Kontinualno poboljšanje poslovanja i primenu savremenih informacionih rešenja;
  • Osiguranje poverljivosti informacija;
  • Održavanje integriteta informacija, kroz zaštitu od neovlašćene izmene;
  • Ograničenje pristupa naših isporučioca informacijama koje se mogu smatrati poverljivim;
  • Obučavanje zaposlenih o zahtevima bezbednosti informacija u organizaciji;
  • Obuku spoljnih saradnika i pružalaca usluga;
  • Procenu i upravljanje rizicima na prihvatljivom nivou kroz definisanje, primenu i održavanje ISMS-a;
  • Usaglašenost sa svim primenjivim zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama.

Rukovodstvo privrednog društva COPTECH d.o.o. obezbeđuje da ova politika bude saopštena, razumljiva, implementirana i održavana u organizaciji i najmanje jednom godišnje preispitivana, kako bi odgovorila na bilo kakve promene u oceni rizika ili planu postupanja sa rizikom.

Svi zaposleni su dužni da se pridržavaju navedenih zahteva i odgovorni su za sve aktivnosti sa informacijama u toku životnog ciklusa, a koje su u njihovoj nadležnosti. Svi zaposleni su odgovorni za implementaciju politike bezbednosti informacija i moraju da pruže podršku rukovodstvu koje je propisalo politiku i pravila.